Language.Exchange

Apin86님의 프로필

 

apin86
이름 A. Pin
도시
본국 VN 베트남
현재 국가 VN 베트남
연령
성별 여성
모국어 VI 베트남어
학습할 언어 EN 영어
KO 한국어

 

설명

I'm looking for someone who can exchange or practice languages with me. I really hope I could find one.
I'm now studying Korean and a little English, but I'm focusing on Korean more than English.
My Korean level is intermediate, but my weak points are speaking and listening. So I hope someone could help me to improve these skills.
It's okay if you don't study Vietnamese and just speak your native languages only. I have dictionary so I think It won't be too hard to understand each other when we exchange or practice languages together. So please help me !
저는 저와 같이 언어를 교환하실 수 있거나 연습하실 수 있는 분을 찾고 있습니다. 그런 분을 찾을 수 있었으면 좋겠습니다.
현재 저는 한국어와 영어를 공부하고 있습니다. 하지만 영어보다 한국어 공부에 더 집중하는중입니다.
제 한국어 능력 수준은 중급인데, 제 단점은 아직까지도 듣기와 말하기를 잘 못 하는 것입니다. 그래서 저에게 한국어를 도와 주실 수 있는 분이 있으면 좋겠습니다.
도와 주시는 분은 베트남어를 할 줄 모르시거나 베트남어 공부를 하지 않고 모국어만 하셔도 괜찮습니다. 저는 사전이 있으니까 우리가 언어를 교환할 때나 언어 연습할 때 서로를 이햐하기가 어렵지 않을 것 같다고 생각합니다.
도와 주시기 부탁 드립니다 !
Mình đang tìm bạn có thể cùng trao đổi hoặc luyện tập ngôn ngữ với mình. Mình thật sự rất hy vọng có thể tìm được người bạn như vậy.
Mình đang học tiếng Hàn và một chút tiếng Anh, nhưng mình đang tập trung học tiếng Hàn nhiều hơn.
Trình độ năng lực tiếng Hàn của mình khoảng Trung Cấp, nhưng khuyết điểm của mình là vẫn chưa nghe và nói tốt tiếng Hàn. Nên mình hy vọng có thể tìm được bạn nào đó có thể giúp mình 2 kỹ năng này.
Nếu bạn không thể nói hoặc không học tiếng Việt hoặc chỉ nói được tiếng mẹ đẻ của bạn cũng không sao. Mình có từ điển nên mình nghĩ sẽ không quá khó để chúng ta hiểu nhau khi cùng trao đổi hoặc luyện tập ngôn ngữ cùng nhau.
Hãy giúp đỡ mình nhé !

새 메시지


apin86
이름 A. Pin
도시
현재 국가 VN 베트남
모국어 VI 베트남어
학습할 언어 EN 영어
KO 한국어
새 메시지
Get help from your friend to learn foreign languages!
apin86
이름 A. Pin
도시
현재 국가 VN 베트남
모국어 VI 베트남어
학습할 언어 EN 영어
KO 한국어

 

Video here